The Greatest Guide To สุขภาพจิต

This Site makes use of cookies to boost your experience Whilst you navigate by means of the web site. Out of these, the cookies that are classified as required are saved on your own browser as They're important for the working of primary functionalities of the web site.

ทำความเข้าใจกับการวิจัยทางการแพทย์

ฟิโอนา ฮาร์วีย์ หรือ มาร์ธาตัวจริงใน“เบบี้ เรนเดียร์” จะฟ้องผู้สร้างและเน็ตฟลิกซ์

ด้านสิ่งแวดล้อม : สภาพสังคม วัฒนธรรม ครอบครัว เศรษฐกิจ

หน้าแรก / ผู้หญิง ติดยานอนหลับ ภัยเงียบส่งผลต่อสุขภาพจิต

จากอาการดังกล่าวมาแล้วเป็นเครื่องบ่งชี้ ของปัญหาทางสุขภาพจิต ซึ่งสุขภาพจิตก็เหมือนสุขภาพกาย คือเมื่อไรที่ร่างกายรู้สึกไม่สบายก็ปรึกษาแพทย์ ทางใจก็ควรจะกระทำเช่นเดียวกัน ถ้าคิดว่า ตนเองไม่สบายใจหรือมีอาการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็ต้องรีบปรึกษาบุคลากรทางฝ่ายสุขภาพจิต อันประกอบดัวย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช ซึ่งการรีบรักษาและแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มมีอาการจะทำให้โอกาสหายขาดจากโรคนี้ได้ ส่วนการรักษานั้นย่อมสุดแล้วแต่ความรุนแรง ความซับซ้อน ของปัญหา และระยะเวลาที่เกิดปัญหา อย่างไรก็ตามการรีบมาปรึกษาตั้งแต่แรกเริ่มมีโอกาสหายขาด และสามารถกลับไปดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้

เตือนภัย!! สาวซื้อปลาเค็มมาตากแห้งเตรียมทำอาหาร แมลงวันรุมตอมตายเป็นเบือ

ประเมินตัวเอง ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง...

เรียนรู้ที่จะจัดการกับความโกรธ สารานุกรมทางการแพทย์

การใช้ยา: ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพจิต เช่น ยาต้านโรคซึมเศร้าหรือยาลดความวิตกกังวล ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับตัวเลือกการใช้ยาที่เหมาะสม

ส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกต่อการฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายตนเอง

ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานกาพสมรส โดยการศึกษาวิจัยหลายงานพบว่า เพศหญิงมักมีสุขภาวะทางจิตต่ำกว่าเพศชาย เนื่องจากมีระดับซึมเศร้าสูงกว่า นอกจากนี้วัยผู้ใหญ่ตอนปลายเป็นวัยที่มีสุขภาวะทางจิตสูงที่สุด เนื่องจากได้ผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้การเผชิญปัญหามากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า

           ในช่วงที่ผ่านมา หลายคนเริ่มหันมาสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตกันมากขึ้น รวมถึงปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นกับทุกช่วงวัยด้วย แล้วปัจจุบัน “สุขภาพจิต” ของคนในสังคมเป็นอย่างไรนั้น อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองถึงสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยในปัจจุบันว่า ปัจจุบันคนเริ่มตื่นตัวและใส่ใจเรื่องของสุขภาพจิตกันมากขึ้น รวมถึงมีคนออกมาพูดถึงปัญหากันมากขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากคนมีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตและมีการเปิดรับที่มากขึ้น คนกล้าที่จะเข้ามารับการรักษาหรือเข้ามาพูดคุยมากขึ้นด้วย โดยเรามีจำนวนคนที่ไม่ได้ป่วยในปริมาณที่เยอะกว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตจริง สุขภาพจิต ๆ ซึ่งถ้าเปรียบกับ “พีระมิด” ส่วนบนสุดเป็นจุดที่มีคนป่วยจริง แต่คนส่วนใหญ่อยู่ในส่วนฐานล่างยังคงมีสุขภาพจิตดีที่อยู่

ข้อมูลสุขภาพที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *